logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

 


 

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przesyłam informacje i wyjaśnienia dotyczące trzech zagadnień:


1. Opłata audiowizualna (abonament radiowo-telewizyjny)

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

3. Ulgi komunikacyjne

 

W związku z licznymi telefonami z różnych regionów kraju, bardzo proszę o jak najszersze poinformowanie członków Związku (zamieszczenie informacji na stronach www, przesłanie pocztą elektroniczną do zarządów Kół i Komisji Rewizyjnych, a także poprzez udzielanie pełnej informacji telefonicznie).

Kierownictwo PZN oraz pracownicy Instytutu Tyflologicznego będą uważnie monitorować te tematy i przesyłać aktualne informacje. Państwa zadaniem jest przekazywanie tych komunikatów na terenie Okręgów.

 

 

1. Opłata audiowizualna

Opłata audiowizualna ma zastąpić abonament radiowo-telewizyjny.

Do sejmu trafił już projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443).

Zgodnie z projektem opłata ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Projekt ustawy o składce audiowizualnej zwalnia z obowiązku jej opłacania „odbiorcę

końcowego, jeżeli w dniu powstania obowiązku zapłaty on lub jego małżonek zameldowany

na pobyt stały pod tym samym adresem spełnia, co najmniej jeden z następujących warunków:

1.  ukończył 75 lat;

2.  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3.  jest uprawniony do ryczałtu energetycznego;

4.  jest uprawniony do świadczenia opiekuńczego; (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku pielęgnacyjnego)

5.  jest uprawniony do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko”.

Gdyby przepisy określające katalog osób zwolnionych z opłaty audiowizualnej zostały uchwalone w przytoczonym kształcie, to prawo do zwolnienia utraciłyby obecnie korzystające z tej ulgi osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto nie doprecyzowano, które orzeczenia poświadczałyby prawo do zwolnienia, czy tylko z powiatu, czy również z ZUS i KRUS.

Najprawdopodobniej projekt ustawy o składce audiowizualnej trafi pod obrady sejmu już w czwartek 28 kwietnia.

Jest to projekt poselski, dlatego nie był poprzedzony konsultacjami społecznymi.

Dużo będzie zależało od tego czy posłowie zechcą przekazać projekt ustawy do Komisji kultury i środków przekazu czy uchwalić go w trybie błyskawicznym i przekazać do senatu.

Jeśli zostanie wybrany wariant pierwszy, będziemy mogli zgłosić swoje uwagi do wspomnianej komisji.

Natomiast w drugim przypadku będziemy mogli wnieść protest do senatu lub Prezydenta.

 

 

 

 

2. Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Obowiązek opracowania nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej został wprowadzony przez parlament ubiegłej kadencji.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy rehabilitacyjnej nowe legitymacje mają pojawić się z dniem 1 października tego roku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że stosowne przepisy zostaną odroczone, a nowe legitymacje pojawią się później.

Wynika to ze stanowiska Krzysztofa Michałkiewicza - pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

9 marca tego roku, na posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych Pan minister poinformował zebranych, iż na nowe legitymacje nie ma środków w budżecie Państwa. W związku z tym resort Pracy wraz z biurem pełnomocnika podejmie działania legislacyjne, aby nowe legitymacje obowiązywały w późniejszych latach.

Zatem prace nad opracowaniem wzorów nowych legitymacji oraz zasad ich wydawania zostały zawieszone.

 

 

 

3. Ulgi transportowe.

W ostatnich dniach głośno było wokół ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zmienia zasady korzystania z ulg transportowych przez osoby niewidome.

W związku z publikacjami prasowymi na ten temat Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wystosowało komunikat, w którym czytamy:

"Na 1 stycznia 2017 r. został wyznaczony termin wejścia w życie części przepisów,

zgodnie, z którymi ulgi ustawowe będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze

użyteczności publicznej, tj. w przewozach realizowanych na podstawie umowy o świadczenie

usług publicznych, zawartej pomiędzy operatorem a właściwym organizatorem publicznego

transportu zbiorowego. Tym samym prawo do rekompensaty z tytułu stosowania tych ulg

będą mieli jedynie operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Dostępność ulg ustawowych

byłaby zależna w dużej mierze od organizatorów publicznego transportu zbiorowego.”

Dodać należy, iż ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła kategorię przewozów realizowanych na zlecenie.

Operator - przewoźnik, który będzie realizował transport osób w tym trybie nie będzie musiał stosować ulg ustawowych.

Zapis ten budził nasze wątpliwości. W tej sprawie podejmowaliśmy interwencje już w roku 2015.

Ministerstwo podkreśla, że analizy dotyczące rozwiązania problemu ulg ustawowych

dla pasażerów rozpoczęły się wraz z objęciem ministerstwa przez Andrzeja Adamczyka

W dalszej części komunikatu czytamy:

 „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów

w tym zakresie. Pozostajemy w stałym kontakcie z Senatem,

gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy

na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje

zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.”

Resortowi infrastruktury zależy na tym, aby utrzymać dotychczasowe ulgi, jednak na chwilę obecną projekt Ministerstwa nie ujrzał światła dziennego.

 


 

Ważna i przydatna informacja.

Wypis z treści Protokołu z posiedzenia
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Związku Niewidomych:

Uchwała XVII – 64/ 2017

Z dnia: 10 sierpnia 2017

W sprawie: ulg dla członków PZN i pracowników PZN korzystających
z pobytu w ośrodkach PZN

Prezydium Zarządu Głównego PZN działając na podstawie § 24 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

Podejmuje się decyzję o stosowaniu przez Ośrodki PZN niżej wymienionych ulg:

1.    Ulga za pobyt w Ośrodku PZN dla członka Związku wynosi 6 % kosztu pobytu po okazaniu aktualnej legitymacji PZN.

2.    Ulga za pobyt w Ośrodku PZN dla pracownika Związku i osób, które przeszły na emeryturę z pracy w PZN, wynosi 4 % kosztu pobytu po złożeniu oświadczenia o zatrudnieniu w jednostce PZN.

3.    W odniesieniu do pozostałych osób nie będących pracownikami ani członkami Związku, które w danym Ośrodku przebywały w okresie ostatnich trzech lat 5 krotnie, od kolejnego pobytu może być zastosowana ulga w wysokości 3 % kosztu.

4.    Ulgi wymienione w pkt.1,2.3 nie podlegają łączeniu.

5.    Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do negocjowania ceny pobytu
w przypadku grupy powyżej 40 osób.

6.     Utrzymuje się w mocy zasady z kwietnia 2017 roku a dot. darmowego pobytu jednej osoby w przypadku zorganizowania pobytu w Ośrodku grupy co najmniej 20 osób członków Związku (łącznie z przewodnikami) przez okres minimum 7 dni.

Wykonanie uchwały zleca się: dyrektorzy ośrodków PZN. 

 


logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1758914